AUTOSTĀVVIETAS IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

 

Vispārīgie noteikumi
1. Joker kluba (turpmāk – Klubs) automašīnu stāvlaukuma (turpmāk – stāvlaukums) izmantošanas
noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā novietojams autotransports stāvlaukuma
stāvvietās un veicama apmaksa par stāvvietas izmantošanu.
2. Noteikumi ir saistoši visiem stāvlaukuma lietotājiem (turpmāk – Klients), kas novietojuši
transportlīdzekli stāvvietā.
3. Stāvlaukums ir privātīpašums un tā īpašniekam (turpmāk – Uzņēmums) ir tiesības atteikties no
stāvvietas pakalpojuma sniegšanas jebkurai personai, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.
4. Stāvvietā atļauts novietot tikai reģistrētu transportlīdzekli ar valsts reģistrācijas numura zīmēm.
5. Stāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā Uzņēmums ir tiesīgs veikt transportlīdzekļa
pārvietošanu vai evakuēšanu.

Stāvlaukuma darba laiks
6. Stāvlaukuma darba laiks ir no 00:00 līdz 24:00.
7. Nepieciešamības gadījumā Uzņēmums ir tiesīgs ierobežot vai aizliegt stāvlaukuma lietošanu tā
darba laikā.

Autostāvvietas lietošanas kārtība
8. Novietojot autotransportu stāvvietā, Klientam Kluba 1.stāva administrācijā jāpaņem stāvvietas
izmantošanas laika uzskaites talons (turpmāk – stāvvietas talons).

Stāvvietas talons nav jāizņem:
8.1. Klientam, kas ar Uzņēmumu ir noslēdzis Līgumu par autotransporta glabāšanu maksas
autostāvvietā;
8.2. Uzņēmuma darbiniekam, kam ir izsniegta atļauja autostāvvietas izmantošanai.

9. Pirms izbraukšanas no stāvlaukuma, Klients Kluba administrācijā (1. vai 2.stāva) nodod stāvvietas
talonu, veic samaksu par stāvvietas izmantošanu, ja tā jāveic atbilstoši šiem noteikumiem, un
saņem žetonu izbraukšanai no stāvlaukuma.
10. Stāvvietas talona nozaudēšanas gadījumā Klients par autostāvvietas izmantošanu veic vienreizēju
samaksu 10 EUR apmērā.

11. Stāvvietas žetona nozaudēšanas gadījumā Klients veic vienreizēju samaksu:
11.1. 2 EUR apmērā – ja var uzrādīt čeku par stāvvietas apmaksu,
11.2. 10 EUR apmērā – ja nevar uzrādīt čeku par stāvvietas apmaksu.

12. Autotransportu, kas iebraucis stāvlaukumā, lai izlaistu/ uzņemtu pasažieri un šo noteikumu 15.2.
un 15.3.punktā minēto autotransportu no stāvlaukuma izlaiž apsardzes darbinieks.
13. Klientiem ir iespēja slēgt līgumu par pastāvīgu stāvvietas izmantošanu (sīkāka informācija 1.stāva
administrācijā).

Maksa par autostāvvietas izmantošanu
14. Samaksu par stāvvietas izmantošanu Klients veic pēcapmaksas veidā saskaņā ar “Autostāvvietas
izmantošanas cenrādi”:
14.1. par pilnu pirmo stundu, neatkarīgi no novietošanas ilguma;
14.2. par katru nākamo pusstundu, kas tiek aprēķināta par pilnām 30 min.

15. Tiesības lietot autostāvvietu bez maksas ir:
15.1. Joker kluba aktīva abonementa īpašniekiem Kluba pakalpojuma izmantošanas laikā:
15.1.1. darbdienās – 3 stundas;
15.1.2. brīvdienās – 4 stundas.
15.2. operatīvā transportlīdzekļa vadītājam, pildot dienesta pienākumus, ja operatīvais
transportlīdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumos noteiktajām prasībām;
15.3. preču un sūtījumu piegādātājiem/ saņēmējiem, ja tie veic preču izkraušanu/ iekraušanu,
sūtījumu nodošanu/ saņemšanu Uzņēmumam;
15.4. Uzņēmuma darbiniekiem, kam ir izsniegta atļauja autostāvvietas izmantošanai (atļaujai jābūt
novietotai uz automašīnas priekšējā paneļa).
15.5. Klientiem, kas stāvlaukumā uzturas ne ilgāk kā 15 min.;
15.6. Apmeklētājiem, kas ieradušies:
15.6.1. pēc Valdes locekļa uzaicinājuma;
15.6.2. pēc citu Uzņēmuma darbinieku uzaicinājuma, ja apmeklējums saistīts ar Uzņēmuma
darbību un par apmeklējumu veikts ieraksts „Apmeklētāju pieteikumu” reģistrā.

Klienta atbildība
16. Autovadītāja, kas iebraucis stāvlaukumā, pienākumi:
16.1. ievērot ceļu satiksmes noteikumus;
16.2. saudzīgi izturēties pret stāvlaukuma aprīkojumu;
16.3. ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus;
16.4. segt zaudējumus, kas nodarīti Uzņēmumam ar nodomu vai aiz neuzmanības;
16.5. pēc apsardzes darbinieka pieprasījuma, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Noslēguma noteikumi
17. Stāvlaukumā tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas mērķis ir īpašuma aizsardzība,
drošības un kārtības nodrošināšana.

18. Uzņēmums neatbild par:
18.1. Klienta zaudējumiem, kas radušies stāvlaukumā citu autostāvvietas Klientu vainas dēļ un par
autotransportam nodarītajiem bojājumiem vai tā bojāeju huligānisma vai citā nolūkā izdarīta
ļaunprātīga uzbrukuma sekām, kuras novērst objektīvi nav bijis Uzņēmuma spēkos;
18.2. zaudējumiem, kas Klientam radušies nepārvaramas varas rezultātā.

19. Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību par konstatētajiem pārkāpumiem Uzņēmuma darbinieka
darbā. Sūdzības iesniegšana neatbrīvo Klientu no pienākuma veikt apmaksu par stāvvietas
izmantošanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
20. Atbildība par šo noteikumu pārkāpumu tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
tiesību aktiem.
21. Uzņēmums ir tiesīgs grozīt stāvlaukuma izmantošanas noteikumus un maksu.
22. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies šo noteikumu darbības laikā vai izriet no tā, Klients un
Uzņēmums cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus risina Latvijas
Republikas tiesā un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.