PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Šīs Privātuma politikas mērķis ir informēt Joker kluba klientus, apmeklētājus, interneta
vietnes www.jokerklubs.lv apmeklētājus, Joker kluba autostāvvietas klientus (turpmāk
tekstā – Klienti) par personas datu apstrādi, mērķi un personas datu aizsardzības līdzekļiem.

Joker klubs apstrādā Klientu personas datus tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
tiesību aktiem. Mums ir svarīga Klientu datu drošība un lai Klienti būtu pārliecināti, ka, nododot
savus personas datus, tie tiks apstrādāti tikai tiem noteiktajiem mērķiem.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Joker LTD”, reģ.nr.40003266078, juridiskā adrese
Katrīnas iela 12, Rīga.

Lai nodrošinātu atbilstošus personas datu aizsardzības pasākumus, Joker klubs ievēro šādus datu
apstrādes pamatprincipus:

 •  vāc un apstrādā personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem;
 • vācot personas datus, izmanto atbilstošus pasākumus, lai informētu klientus un izskaidrotu,
  kā šie personas dati tiks izmantoti un kādiem mērķiem tiek vākti;
 • saņem klientu piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei, ja tas ir nepieciešams,
  nodrošinot pārredzamību un ļaujot atsaukt piekrišanu;
 •  likumīgu mērķu sasniegšanai vāc personas datus tikai tādā apjomā, kādā tie nepieciešami
  vākšanas mērķim;
 • ierobežo piekļuvi personas datiem, nodrošinot, ka tiem piekļūst tikai uzņēmuma
  pilnvarotas personas, kas nodrošina konkrētā uzdevuma izpildi;
 • visās savās darbībās apstrādā personas datus godīgi un likumīgi;
 • neglabā personas datus ilgāk nekā tas ir juridiski noteikts vai nepieciešams konkrētā datu
  apstrādes mērķa nodrošināšanai.
 • glabā precīzus personas datus un nepieciešamības gadījumā tos atjaunina, kā arī nodrošina
  saprātīgus pasākumus, lai fiziskām personām būtu iespēja iegūt informāciju par viņu
  personas datiem un novērst tajos konstatētās neprecizitātes;
 • sniedz personas datus iestādēm tikai tiktāl, ciktāl to nosaka likums, vai sniedz tos, saņemot
  attiecīgās personas atļauju;
 • sistemātiski izvērtē datu privātuma riskus, kas saistīti ar personas datu vākšanu, apstrādi un
  glabāšanu.

Joker klubs veic personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu rezervācijas nodrošināšanai
  Joker kluba klientiem, veicot pierakstu vai rezervāciju uz atsevišķiem pakalpojumiem, tiek
  lūgts nosaukt vārdu un telefona numuru, lai nodrošinātu pieraksta izveidi pakalpojuma
  nodrošināšanai un klients pakalpojumu varētu saņemt sev vēlamajā laikā. Kā arī, ja neparedzētu
  apstākļu dēļ tiek atcelta konkrēta procedūra vai nodarbība, lai būtu iespējams klientu par to
  informēt.
 • Klienta kartes saņemšanai
  Joker kluba klientiem, lai saņemtu klientu karti, aizpildot anketu, jānorāda vārds, uzvārds, un
  dzimšanas dati, lai varētu identificēt klienta kartes turētāju tās nozaudēšanas/ atrašanas gadījumā.
  Personas datu apstrādes mērķis ir tirgus pētījumu veikšana un piedāvājumu veidošana.
  Ja klients apstiprina, ka vēlas saņemt Joker kluba izsūtītos jaunumus, aktuālos reklāmas
  paziņojumus un atgādinājumus par plānoto pakalpojumu izmantošanu, klientam jānorāda telefona
  numurs vai e-pasta adrese.
 • Pakalpojumu iegādes nodrošināšanai
  Joker kluba mājas lapā www.jokerklubs.lv, sadaļā E-veikals, veicot pakalpojumu un preču
  iegādi, ir jānorāda pircēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs un norēķinu kartes
  informācija, lai sadarbībā ar maksājumu pakalpojumu sniedzēju varētu nodrošināt drošu un
  atbilstošu pirkumu iegādi interneta veikalā.
 • Līguma nosacījumu izpildei
  Lai noslēgtu līgumu par automašīnas glabāšanu maksas autostāvvietā Joker kluba teritorijā,
  Klientam jāaizpilda iesniegums, norādot līguma noslēgšanai nepieciešamo informāciju: vārds,
  uzvārds, telefona numurs, e-pasts, dzīves vietas adrese. Šī informācija nepieciešama līguma par
  auto glabāšanu maksas autostāvvietā noslēgšanai un izpildei.
 • Drošības nodrošināšanai
  Joker kluba telpās (1.stāva administrācija un 2.stāva administrācija) un Joker klubam
  pieguļošajā teritorijā tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas mērķis ir īpašuma
  aizsardzība, drošības un kārtības nodrošināšana.
 • Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšanai
  Lai novērtētu un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti, telefonsarunas ar Joker kluba
  administrācijas darbiniekiem tiek ierakstītas.

Joker kluba organizētie pasākumi var tik filmēti un fotografēti, iepriekš par to informējot
Klientus. Fotogrāfijas un videomateriāls var tikt izvietots Joker kluba interneta mājas lapā un
sociālo tīklu kontos Joker kluba publicitātes veicināšanai un mārketinga mērķu realizēšanai.

Klientam, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, ir tiesības iepazīties ar
saviem iesniegtajiem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu, dzēšanu
vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu. Kā arī Klientam ir tiesības iebilst pret personas
datu apstrādi – šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Joker kluba pienākumiem,
kas tam ir uzlikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem vai leģitīmo interešu
realizēšanas.

Joker kluba mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir
savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Joker klubs nenes atbildību.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem, piemēram, sīkdatņu apstrādi, ir izstrādāti
atsevišķi sīkdatņu izmantošanas noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš apmeklē
interneta vietni www.jokerklubs.lv.

Joker klubam ir tiesības vienpusēji veikt papildinājumus un grozījumus Privātuma politikā.
Iesakām šo sadaļu apmeklēt regulāri, lai Klients būtu informēts par aktuālo Privātuma politikas
versiju.

Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Joker klubu, izmantojot kādu
no šiem saziņas līdzekļiem: e-pasts jokerklubs@jokerklubs.lv, tel. 67099800, 67099801,
26441212.